Adatvédelmi irányelvek

Érvényes: 2020.12.28.

Adatvédelmi Szabályzat

www.frankobringa.hu

 

 

 1. Általános rendelkezések. 2
 2. Értelmező rendelkezések. 2
 3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek. 3
 4. A Szolgáltató által folytatott adatkezelés. 4
 5. A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó. 5
 6. Cookie-k (sütik) alkalmazása. 6
 7. Google Analytics. 7
 8. Google Adwords. 8
 9. Hírlevél és direct marketing. 8
 10. A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés. 9
 11. Közösségi oldalak. 10
 12. Az érintettek jogai 11
 13. Ügyintézési határidő. 13
 14. Az adatkezelés biztonsága. 13
 15. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 14
 16. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak. 14
 17. Egyéb adatkezelés. 14
 18. Panasztételi lehetőség. 15

 

 

 

 

1. Általános rendelkezések

 1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban ASZ) a Németh Krisztián ev. (nyilvántartási száma: 51470827, adószáma: 68249566-1-28, székhelye: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12., email címe: info@frankobringa.hu, tárhelyszolgáltató: C-Host Kft., 1115 Budapest, Halmi utca 29., telefon: +36-1/445-2040, email címe: info@nethely.hu) mint Szolgáltató által üzemeltetett frankobringa.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban Felhasználó illetve Bérlő) általi használata során felmerülő adatkezelés szabályait tartalmazza.
 2. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint Szolgáltató az alábbi tájékoztatást adja az adatkezelésre vonatkozóan.
 3. Az adatkezeléssel érintett honlap: https://www.frankobringa.hu, amely honlapon elérhető a jelen szabályzat elektronikus formában.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítások a közzétételt követő napon lépnek hatályba, amelyről a honlapon tájékoztató üzenetet helyez el a Szolgáltató.
 5. Az Adatkezelő adatai: Németh Krisztián ev. (nyilvántartási száma: 51470827, adószáma: 68249566-1-28, székhelye: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12., email címe: info@frankobringa.hu)

 

2. Értelmező rendelkezések

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 8. Honlap: A frankobringa.hu weboldal.
 9. Felhasználó: Az a személy, aki a Honlapon elhelyezett tartalomhoz hozzáfér.

 

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 1. A személyes adatok:
  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 2. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

4. A Szolgáltató által folytatott adatkezelés

 1. A kezelt adatok körét és az adatkezelés célját az alábbi táblázat tartalmazza:

Személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím

Kapcsolattartás, regisztráció

Jelszó

A felhasználói fiókba történő belépés biztonságossá tétele.

Vezetéknév és keresztnév

A kapcsolattartáshoz, a foglalás rögzítéséhez valamint a számla kiállításához szükséges

Születés helye, ideje, anyja neve

Az igényérvényesítéshez szükséges adatok

Telefonszám

Kapcsolattartás

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Regisztráció időpontja

Technikai adattárolás

Foglalás leadásának időpontja

Technikai adattárolás a visszaigazolás érdekében

A regisztráció és foglalás során használt IP cím

Technikai adattárolás

 

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a honlapon regisztráló vagy foglalást leadó felhasználók köre.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal törlésre kerülnek az adatok. Kivételt képeznek a számviteli bizonylatok, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő, illetve a személyes adatok címzettje lehet a Szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója, megbízottja vagy meghatalmazottja a nyújtott szolgáltatás teljesítésével összefüggésben, az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A visszavonási jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi elérhetőségek útján kezdeményezheti az érintett:
  1. postai úton: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12.
  2. e-mail útján: info@frankobringa.hu
  3. telefonon: +36-30-276-6263
 6. Az adatkezelés jogalapjai a GDPR alapján:
  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
  2. a számlázási név és cím vonatkozásában az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges,
  3. az igényérvényesítéshez szükséges adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke miatt szükséges.
 7. Az adatkezelés jogalapjai az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) alapján:
  1. 13/A. § (1) bekezdés: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
  2. 13/A. § (2) bekezdés: A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
  3. 13/A. § (3) bekezdés: A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 8. Az érintett személyes adatainak megadása szükséges a Szolgáltatóval kötendő szerződéshez. Ennek elmaradása esetén az érintett nem veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

 

5. A tárhelyszolgáltató mint adatfeldolgozó

 1. Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás
 2. Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:
  1. Név: C-Host Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. Székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
  3. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961790
  4. Adószám: 23358005-2-43
  5. Telefonszám: +36-1/445-2040
  6. Email cím: info@nethely.hu
 3. Az adatfeldolgozó minden, az érintett által megadott személyes adatot kezel.
 4. Az adatfeldolgozó tevékenységével érintett személyek köre: a honlapon regisztráló vagy foglalást leadó felhasználók köre.
 5. Az adatfeldolgozó adatkezelésének célja: a Honlap folyamatos működtetése és a funkciók zavartalan biztosítása.
 6. Az adatfeldolgozó adatkezelése az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja:
  1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
  2. az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

6. Cookie-k (sütik) alkalmazása

 1. A Honlap az alábbi cookie-kat használja:
  1. Alapműködést biztosító cookie-k.
  2. Statisztikai célú cookie-k.
  3. Teljesítményt biztosító cookie-k.
  4. Célzó-és hirdetési cookie-k.
 2. A cookie-k használatára a Honlap üzenetben figyelmezteti a Felhasználót.
 3. Az adatkezelés egyedi azonosítószámokat, dátumokat, időpontokat érint.
 4. Az adatkezelés a Honlap valamennyi Felhasználójára kiterjed.
 5. Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználókat azonosítsa, a Kosár tartalmát nyilvántartsa.
 6. A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 7. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, az automatikus elfogadás kikapcsolható. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők adatvédelmi beállításai alatt. A cookie-k törlése vagy tiltása a Honlap bizonyos funkcióinak nem megfelelő működését eredményezheti.
 8. Az Európai Unió Adatvédelmi Munkacsoportja a cookie hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye alapján, nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi cookie típusok esetén, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a felhasználók részére:
  1. a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie („user-input cookies”),
  2. hitelesítési munkamenet-cookie („authentication cookies”),
  3. felhasználóközpontú biztonsági cookie („user centric security cookies”),
  4. multimédia-lejátszó munkamenet-cookie („multimedia player session cookie”),
  5. terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie („load balancing session cookies”),
  6. a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie („user interface customization cookies”).

 

Cookie típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Alapműködést biztosító

Jogos érdek

A honlap működésének biztosítása

Munkamenet cookie: a munkamenet végéig

Használatot segítő cookie: 6 hónap

JSESSIONID

connect.sid

Statisztikai célú cookie

Érintett hozzájárulása

Adatgyűjtés a honlap használatáról

típustól függően a munkamenet végétől 1 évig terjedően

Google Analytics által gyűjtött adatok

Hirdetési cookie

Érintett hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése

2 évig

Google Adwords konverziós és remarketing kód, Google Analytics remarketing funkció, Facebook konverziós és remarketing kód, egyéb Facebook cookie, Instagram konverziós és remarketing kód

 

7. Google Analytics

 1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) elemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre kerülnek és tárolódnak. Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google amerikai szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezekből az információkból kiértékeli, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

8. Google Adwords

 1. Szolgáltató a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot valamint a Google konverziókövető szolgáltatást alkalmazza. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor a Felhasználó a Honlapot Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a Honlap bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereznek – azt a célt szolgálják, hogy a Szolgáltató számára konverziós statisztikákat készítsenek. A Szolgáltató így tájékozódhat a hirdetésére kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jut hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 5. A konverziókövetést a Felhasználó elháríthatja azzal, hogy a böngészőben letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.

 

9. Hírlevél és direct marketing

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, valamint az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.
 2. Felhasználó a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, és a hírlevélről leiratkozhat. Ebben az esetben Szolgáltató törli a reklám küldéséhez szükséges személyes adatokat.
 3. A hírlevélhez kezelt adatok, és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím

Kapcsolattartás, reklámok küldésének módja

Vezetéknév és keresztnév

Azonosítás

A feliratkozáskor használt IP cím

Technikai adattárolás

A feliratkozás időpontja

Technikai adattárolás

 

 1. Az adatkezelés minden olyan érintettre kiterjed, aki a hírlevélre feliratkozik.
 2. Az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket küldjön az érintett részére, és aktuális szolgáltatásokról, valamint akciókról információt szolgáltasson.
 3. Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő, illetve a személyes adatok címzettje lehet a Szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója, megbízottja vagy meghatalmazottja a nyújtott szolgáltatás teljesítésével összefüggésben, az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával.
 5. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A visszavonási jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi elérhetőségek útján kezdeményezheti az érintett:
  1. postai úton: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12.
  2. e-mail útján: info@frankobringa.hu
  3. telefonon: +36-30-276-6263
 7. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
 8. Az adatkezelés jogalapjai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.
 9. A fenti személyes adatok megadása kötelező, amennyiben a Felhasználó hírlevelet kíván kapni. Az adatok megadásának hiányában a Felhasználó hírlevelet nem kaphat.

 

10. A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

 1. A panaszkezelés során kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

E-mail cím

Kapcsolattartás

Vezetéknév és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Számlázási név és cím

A megrendeléssel kapcsolatos problémák kezelése

 

 1. Az adatkezelés minden olyan Felhasználóra kiterjed, aki a panaszt nyújt be a Szolgáltatóhoz.
 2. Az adatkezelés időtartama 5 év, tekintettel arra, hogy a felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő, illetve a személyes adatok címzettje lehet a Szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója, megbízottja vagy meghatalmazottja a nyújtott szolgáltatás teljesítésével összefüggésben, az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A visszavonási jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi elérhetőségek útján kezdeményezheti az érintett:
  1. postai úton: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos u. 12.
  2. e-mail útján: info@frankobringa.hu
  3. telefonon: +36-30-276-6263
 6. Az adatkezelés jogalapjai a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 7. A személyes adatok megadása kötelező a panasz ügyintézéshez. Az adatok meg nem adása esetén Szolgáltató a panasz kivizsgálását nem tudja megtenni.

 

11. Közösségi oldalak

 1. A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram, Youtube és egyéb közösségi oldalakon regisztrált felhasználói név és nyilvános profilkép.
 2. Az adatkezelés minden olyan felhasználót érint, aki a fenti közösségi oldalakon regisztrált, és a „lájkolta” a Honlapot.
 3. Az adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, „lájkolása”, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés az érintett közösségi oldalakon valósul meg, így az az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a közösségi oldalak adatkezeléséhez.

 

12. Az érintettek jogai

 1. Hozzáférés joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  1. az adatkezelés céljai,
  2. az érintett személyes adatok kategóriái,
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
  8. a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 2. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
  2. az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 4. Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 7. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 8. Tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

13. Ügyintézési határidő

 1. Adatkezelő a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek tárgyában tett intézkedéseiről az átvételüktől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A határidő szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A hosszabbítás tényéről és okairól a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet.
 2. Ha az adatkezelő intézkedést nem tesz, akkor ennek tényéről és indokairól haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ezzel együtt tájékoztatást nyújt a lehetséges jogorvoslati és panasztételi jogokról.

 

14. Az adatkezelés biztonsága

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

15. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 2. Az előző bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 3. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

16. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

 1. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

17. Egyéb adatkezelés

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, közösségi oldalakon megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.
 2. A jelen Szabályzatban nem ismertetett adatkezelésről Szolgáltató az adat felvételekor nyújt tájékoztatást.
 3. Hatósági megkeresés és jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresésére (különösen bűnüldözési célból) Szolgáltató köteles tájékoztatás nyújtására, vagy az adatok közlésére, átadására, iratok rendelkezésre bocsátására. 5. A Szolgáltató ebben az esetben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan körben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

18. Panasztételi lehetőség

 1. Az adatkezelő jogsértése esetén a felügyeleti hatóságnál lehet panaszt tenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu